Naše poslanie

Naším poslaním je identifikovať a vyhodnotiť majetkové riziká, odporučiť efektívnu odpoveď na tieto riziká pozostávajúcu z inžinierskych a organizačných opatrení, a podporiť realizáciu týchto opatrení pre konkrétny majetok alebo pre majetkové portfólio.

Pretože chápeme manažérstvo rizík ako nepretržitý a cyklický proces, sme pripravení podporiť vašu spoločnosť počas celého životného cyklu vašich aktív; či už v štádiu ich plánovania alebo navrhovania, počas ich výstavby alebo zhotovenia, alebo počas ich prevádzky.

Naším konečným cieľom je, aby vaša spoločnosť dokázala proaktívne riadiť riziko priamych strát a súvisiaceho ušlého zisku a zvýšiť tým svoj potenciál pre vyššie príjmy, konkurencieschopnejšie a presnejšie poistné sadzby, ako aj pre implementáciu nových inovatívnych inžinierskych riešení a prístupov.