PARA Vyhodnotenie rizík pred akvizíciou

Chystáte sa zaobstarať si nový majetok do vášho portfólia? Máte obavy z neistoty viažucej sa  na hodnotu rizík skúmaného majetku pred jeho akvizíciou? Hľadáte nákladovo efektívne majetkové poistenie v prípade, ak sa rozhodnete pre kúpu ponúkaného majetku? Ak áno, tak naša služba PARA (Pre-Acquisition Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou - pomôžeme vám v identifikácii majetkových rizík, vrátane tých, ktoré môžu viesť k neplneniu stavebno-technických, technologických a prevádzkových nariadení, alebo noriem, ako aj k prípadným výrazným škodám počas prevádzky. Pripravíme zoznam príležitostí na zlepšenie, založený na hodnote identifikovaných rizík, a tiež správu pre upisovanie rizík pre vášho sprostredkovateľa poistenia alebo pre vašu poisťovňu, s cieľom získať tie najlepšie poistné sadzby. Obe budú pre vás nenahraditeľnou pomocou pre proces vyjednávania počas akvizície.

Kedy využiť službu PARA?

 • V rámci procesu obstarávania majetku.
 • Uvedenie novovybudovaného majetku do prevádzky, vrátane skúšobnej prevádzky.
 • Existujúce aktíva, ktoré prešli rekonštrukciou alebo rozšírením a boli uvedené do prevádzky.
 • Majetok podliehajúci obchodnej súťaži na obnovu poistenia.

Majetkové riziká

 • Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla a riziko krádeže a vlámania.
 • Živelné katastrofy vrátane zemetrasenia, povodne, záplavy, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, tiaž snehu a iné.

Rozsah práce

 • Zhromaždenie údajov.
 • Obhliadka majetku.
 • Analýza a stanovenie hodnoty rizík.
 • Príprava správy o vyhodnotení rizík a o odhade škôd pred akvizíciou.

Výstupy

 • „Red Flag“ správa obsahujúca všetky dôležité riziká a nadväzujúce príležitosti na zlepšenie.
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rizík a príležitostí na zlepšenie.
 • Správa pre upisovanie poistných rizík a odhady škôd pre rôzne scenáre.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.