PLRA Vyhodnotenie rizík po škode

Prišlo u vás k strate alebo k vážnemu poškodeniu majetku? Považujete škody za príliš časté alebo neprijateľné, aby u vás nastali znova a za rovnakých podmienok? Máte obavy, čo robiť ďalej? Ak áno, tak naša služba PLRA (Post-Loss Risk Assessment) by mohla byť vašou voľbou - opätovné posúdenie rizika po škodovej udalosti môže zabezpečiť, aby bola venovaná úplná pozornosť všetkým opatreniam, ktoré môžu vylúčiť alebo znížiť možnosť jej opakovania, alebo jej ďalšie zhoršenie v budúcnosti. Pomôžeme vám identifikovať príležitosti na zlepšenie, ktoré pomôžu znížiť hodnotu rizík spojených s danou škodovou udalosťou na prijateľnú úroveň.

Kedy využiť službu PLRA?

 • Po tom, čo došlo k neprijateľnej strate na majetku.
 • Po výskyte častých alebo opakovaných škôd na majetku pochádzajúcich z rovnakého druhu rizika.

Majetkové riziká

 • Špecifické riziko alebo špecifický súbor rizík vrátane požiaru, blesku, výbuchu a pádu lietadla, krádeže a vlámaniu.
 • Špecifická živelná katastrófa vrátane zemetrasenia, povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zosuvu pôdy, tiaže snehu a iných.

Rozsah práce

 • Zhromaždenie údajov.
 • Obhliadka poškodeného majetku.
 • Analýza a stanovenie hodnoty rizík.
 • Príprava správy o vyhodnotení rizík po škodovej udalosti.

Výstupy

 • „Red Flag“ správa obsahujúca všetky dôležité riziká a nadväzujúce príležitosti na zlepšenie.
 • Stanovisko k vyhodnoteniu rizík a príležitostí na zlepšenie.
 • Správa pre upisovanie poistných rizík a odhady škôd pre rôzne scenáre.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.