Naša vízia

Spoľahlivý systém riadenia rizík je kľúčovým manažérskym systémom, ktorý môže pomôcť spoločnostiam kontrolovať a ovládať neistotu súvisiacu s náhodnosťou, nejasnosťou, alebo neúplnosťou informácií pri riešení dôležitých výziev realitného, stavebného a poistného trhu, medzi ktorými sú predovšetkým zvyšujúca sa zložitosť, nedostatočne rozvinutá integrita a vysoké náklady na nápravu škôd.

Systém manažérstva rizík by mal byť zavedený preto, aby spoločnostiam mohol slúžiť pri rozhodovaní o tom, čo je len predpokladané a neisté. Na to, aby nám systém manažérstva rizík poskytol spoľahlivý a realistický pohľad by mal byť úzko spätý so systémami manažmentu vedomostí a kvality, ktoré tradične pomáhajú spoločnostiam v rozhodovacom procese pri spracovaní toho, čo považujeme za existujúce a isté.

Manažérstvo rizík chápeme ako most komunikácie medzi technickými a riadiacimi systémami projektov. Jazyk technických systémov je matematickým jazykom štatistík a metód konečných prvkov. Jeho ekvivalentom v ľudskom jazyku je odlišné vnímanie rizika každým jedným profesionálom, tímom odborníkov, alebo každou jednou zo zainteresovaných strán.