Naše služby

Ponúkame služby inžinierstva a riadenia majetkových rizík pre širokú škálu spoločností z rôznych odvetví priemyslu a služieb vrátane odvetvia komerčných realít, poisťovníctva, výroby, logistiky a stavebníctva. Naše služby vám pomáhajú zlepšiť celkovú bezpečnostnú architektúru vašej spoločnosti prostredníctvom týchto hlavných prínosov:

 • Identifikované a vyhodnotené poistiteľné a nepoistiteľné majetkové riziká.
 • „Red Flag“ zoznam stavebných, technologických a prevádzkových nedostatkov a odporúčaných príležitostí na zlepšenie z oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Zlepšená pozícia pri rokovaniach počas procesu obstarávania majetku, resp. v rámci due-diligence.
 • Zlepšená podpora pri rozhodovaní o procese optimalizácie nákladov vynaložených na ochranu a bezpečnosť.
 • Zlepšený proces návrhu a analýzy poistenia.
 • Kvalitnejšie vstupné údaje pre proces upisovania poistenia majetku.
 • Konkurencieschopnejšie a presnejšie poistné sadzby.
 • Širší priestor pre nižšiu spoluúčasť a možnosti krytia v rámci poistenia majetku.
 • Zabránenie ďalšiemu zhoršeniu škôd na vašom majetku.
 • Eliminovaná alebo redukovaná možnosť opakovania rovnakej škodovej udalosti.
 • Vstupná informácia pre optimalizáciu vašich postupov pri riešení poistných udalosti a náprav škôd.

 

Inžinierstvo rizík pre obchodné nehnuteľnosti

Jadrom našej ponuky služieb je balík služieb inžinierstva rizík pre obchodné nehnuteľnosti CARE pozostávajúci z troch samostatných služieb, ktoré sú špeciálne určené na pokrytie základných potrieb manažmentu majetkových rizík počas celého životného cyklu nehnuteľnosti, a to konkrétne v štádiu pred jej výstavbou, pred jej akvizíciou, alebo dokonca po vzniku škodovej udalosti.

 

Špecializované služby

Máte zabezpečené vhodné krytie v rámci poistenia majetku pre prípad majetkovej škody a následného prerušenia prevádzky vzniknutého v jej dôsledku? Potrebujete pomoc pri výbere optimálneho systému požiarnej ochrany na ochranu vášho majetku? Viete, ako splniť odporúčania poisťovne o efektívnej ochrane pred povodňami? Sme pripravení pomôcť vám reagovať na tieto aj mnohé ďalšie aktivity.

Máte záujem?

Pošlite nám vašu žiadosť alebo otázky prostredníctvom krátkeho formulára.